"'GİDİYORSA GİTSİNLER' DİYENLER YASAL DÜZENLEMELERDE BAŞARILI OLAMADI"

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, "Kanun Teklif metninin tarafımızca incelenmesinin ardından anlaşılmıştır ki; sağlık çalışanlarına “varsın gidiyorlarsa gitsinler” diyenler, sağlık çalışanlarının şiddete uğraması konusunda gerekli ve yeterli yasal düzenlemeleri yapma konusunda yine başarılı olamamışlardır" dedi.

GÜNDEM 29.03.2022, 14:36 29.03.2022, 14:59 Beyza Canpolat
"'GİDİYORSA GİTSİNLER' DİYENLER YASAL DÜZENLEMELERDE BAŞARILI OLAMADI"

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Sağlık Emekçilerinin Sorunlarını Çözeceği' İddiasıyla Reklamı Yapılan Kanun Teklifinin İçi Yine Boş Çıktı" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

Uğur, yarın TBMM Adalet Komisyonunda görüşülecek olan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, basında ve kamuoyunda, “sağlık çalışanlarına karşı şiddet vakalarını azaltacak, bu sorunu ortadan kaldıracak, sağlık çalışanlarının şiddete uğrama gibi bir sorunu olmayacakmış” gibi lanse edildiğini, kanun teklifinin reklamı ve fragmanının bu şekilde duyurulduğunu kaydetti.

İktidar tarafından yükseltilen beklentilerin, Kanun Teklif metninin ortaya çıkmasıyla yerle bir olduğunu ifade eden Uğur, "Kanun teklifinin, sağlık emekçilerinin uygulamadaki birtakım sorunlarını çözmek bir yana, daha fazla sorununun ortaya çıkmasına sebebiyet vereceği anlaşılmıştır" ifalerini kullandı.

Uğur'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

Reklam arasının sona ermesinden, fragmanın biterek, filmin başlamasından, Kanun Teklif metninin tarafımızca incelenmesinin ardından anlaşılmıştır ki; sağlık çalışanlarına “varsın gidiyorlarsa gitsinler” diyenler, sağlık çalışanlarının şiddete uğraması konusunda gerekli ve yeterli yasal düzenlemeleri yapma konusunda yine başarılı olamamışlardır. Hayaller yine “mükemmel yasalar” gerçekler ise, yine “caydırıcılıktan uzak” dertlere derman olmayan hukuki düzenlemeler olmuştur.

Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içerisinde, sağlık çalışanları ile ilgili olarak 5 düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, sağlık çalışanlarının dertlerine derman olmaktan ziyade, uygulamada yeni sorunları ortaya çıkarabilecek niteliktedir:

1- Kanun Teklifinin 7. maddesinde, “Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi” suçunun düzenlendiği 5237 sayılı TCK’nın 113. maddesine 2. fıkra olarak, “Suçun konusunun sağlık hizmeti olması halinde, verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılır.” şeklinde bir düzenlemenin eklenmesi öngörülmektedir. TCK’nın 113. maddesinde düzenlenen suçun cezası, 2 yıldan 5 yıla kadardır. Kanun teklifinde yer alan düzenleme ile “suçun konusunun sağlık hizmeti olması halinde” suçun cezası, 2 yıl 4 aydan, 5 yıl 10 aya kadar olacaktır. Uygulamada genellikle alt sınırdan ceza verildiği hususu dikkate alındığında, 2 yıl 4 aylık bir cezanın, caydırıcılığı sağlamaktan uzak olduğu açıktır. Nitekim cezanın 2 yıl 4 ay olarak uygulanması neticesinde 1/6 indirim yapılması halinde verilen ceza yine HAGB sınırlarında kalacak ve 5 yıllık süre içerisinde kasten bir suç işlenmemesi, hükmün açıklanmaması sonucunu ortaya çıkaracaktır.

2- Kanun Teklifinin 9. maddesinde, CMK’nın 100/3. maddesinde yer alan “tutuklama nedeni” olarak düzenlenen katalog suçlar arasına, “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu” şeklinde düzenleme konularak, “sağlık çalışanlarına karşı görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçları”, tutuklama gerektiren suçlar içerisine alınmak istenmektedir.

Sağlık çalışanlarına karşı, görevleri nedeniyle işlenen kasten yaralama suçu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 12. maddesinin 1. fıkrası nedeniyle zaten “tutuklama nedeni” olan suçlardan birisi idi. Fakat bu uygulama, her nedense, ceza mahkemeleri nezdinde işlerlik kazanmadı. Bu nedenle aynı yöndeki düzenleme, bu kez CMK metni içerisine alınmak istenmekte, “fakat yeni bir düzenlemeymiş, sağlık emekçilerine büyük bir lütufmuş gibi lanse edilmektedir.”

Söz konusu düzenlemenin, TCK’nın 86. maddesinde yer alan “kasten yaralama” suçunun, “sağlık çalışanına karşı, görevi nedeniyle işlenmesi” durumunun “nitelikli hal” olarak dahil edilmesiyle birlikte ihdas edilmesi, daha anlamlı, uygulama ve caydırıcılık bakımından daha sağlıklı ve yerinde olurdu. Her ne kadar TCK 86/3-c maddesi “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle” şeklinde ise de bu düzenleme, uygulamadaki ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. TCK’nın 86. maddesinde, “sağlık çalışanlarına karşı, görevleri nedeniyle işlenen kasten yaralama suçu” münferiden düzenlenerek, artan şiddet vakaları da dikkate alınıp, ceza artırımı yoluna gidilmeli, yeni bir nitelikli hal ihdas edilmelidir.

3- Kanun Teklifinin 13. maddesinde, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 12. maddesinin 1. fıkrasındaki “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tutuklama nedeni varsayılan suçlardandır.” şeklindeki düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasına dair bir düzenleme yer almaktadır. Bu değişiklik, “sağlık çalışanlarına karşı, görevleri nedeniyle işlenen kasten yaralama suçlarının” tutuklama nedeni olarak, daha önce düzenlendiğini göstermektedir. Söz edilen düzenlemenin, CMK içerisinde “yeni bir düzenleme” imiş gibi alınması neticesinde, 3359 sayılı Kanun’daki düzenlemenin mülga edilmesi öngörülmektedir.

4- Kanun Teklifinin 14. maddesinde, 3359 sayılı Kanuna eklenmesi planlanan Ek 18. madde ile;

a-) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan soruşturma usulüne tabi olanlar hariç olmak üzere, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanması, soruşturma izni için düzenlenen sürelerin 2 kat olarak uygulanması öngörülmektedir.

 4483 sayılı Kanunun içeriyle ilgili değişikliklerin, yalnızca 3359 sayılı Kanun veya yeni ihdas edilecek Yönetmelikte bulunması, hukuki ve sistematik olarak yerinde değildir. Bu düzenleme yapılmak isteniyorsa, 4483 sayılı Kanun metninde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

b-) Soruşturma izinlerinin, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan “Mesleki Sorumluluk Kurulu” tarafından değerlendirilmesi yönünde bir düzenleme yapılmak istenmektedir.

Soruşturma izninin, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından değerlendirilmesine yönelik düzenleme, Kurulun muhtemel iş yükü, Kurul üyelerinin yeterliliği, deneyimi ve çalışma biçimi dikkate alındığında, uygulamada çeşitli sorunlar ortaya çıkarabilecek niteliktedir.

c-) “Mesleki Sorumluluk Kurulu” kararlarına karşı yalnızca Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’ne yetki verilmesi uygulamayı güçleştirecek, karar sürelerinin uzamasına yol açacaktır. Mevcut düzenleme, itirazların, ilgili İl Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından incelenmesi şeklindedir. İtirazların, yalnızca Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından incelenmesi, mevcut durumda iş yükü çok ağır olan bir idari mercinin, iş yükünün çok daha fazla artmasına ve itiraz değerlendirme sürecinin çok fazla uzamasına sebebiyet vererek, hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir.

 d-) “Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun” soruşturma izinleri ve rücu ile ilgili olarak karar vermesi yönünde yasal düzenlemeler yapılmak istenmektedir. Aynı Kurulun hem soruşturma izinlerini değerlendirmesi hem de rücu bakımından gerekli şartların oluşup oluşmadığını değerlendirmesi usul bakımından yerinde değildir. Soruşturma izni ile rücu hususları, farklı yargı kollarının konularını oluşturmaktadır. Aynı Kurula hem soruşturma izinleri hem de rücu bakımından yetki vermek, “Kurulun yetkinliğinin sorgulanmasına, bu bakımdan usule aykırı bir durumun ortaya çıkmasına, soruşturma izni ile rücu bakımından yapılacak değerlendirmelerin süre olarak çok fazla sürüncemede kalmasına” neden olabilecek niteliktedir.

5- (a-) Yeni ihdas edilecek düzenlemelerin, 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilenler bakımından uygulanmayacağı ve soruşturma veya kovuşturmalara devam olunacağına ilişkin düzenlemenin, 3359 sayılı Kanuna eklenecek olan bir geçici maddeyle yürürlüğe konulması usul yönünden hukuka aykırıdır.

 b-) Açılmış olan ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yargılaması devam eden rücu davalarında davacı olan idareye, Mesleki Sorumluluk Kuruluna başvurmak için 2 aylık süre verilmekte, bu sürede Kurula başvuru yapılmaması halinde davanın usulden reddine karar verileceği şeklinde bir düzenleme yapılmaya çalışılmaktadır. Rücu davaları, ilgili idari merci dosyasının da beklenmek durumunda olunması nedeniyle uzun yıllar sürebilmekte, bu davalarda, ayrıca bilirkişi incelemeleri yapılmaktadır. Davacı idare tarafından 2 aylık sürede başvuru şartının yerine getirilmemesi, derdest davalar bakımından tarafları mağdur edebilecek niteliktedir. Nitekim yapılan bilirkişi incelemeleri, davalı lehine ise, 2 aylık Kurul başvurusu şartının yerine getirilmemesi sonucunda dava usulden reddedilecek, yargılama tamamlanmadan, sağlık çalışanlarının kusursuzluğu tam olarak ortaya çıkarılamamış olacaktır. Öte yandan böyle bir düzenlemenin 3359 sayılı Kanunda değil, usul kanunlarında yer alması gerektiği açıktır.

İktidar tarafından yükseltilen beklentiler, Kanun Teklif metninin ortaya çıkmasıyla yerle bir olmuş, Kanun teklifinin, sağlık emekçilerinin uygulamadaki birtakım sorunlarını çözmek bir yana, daha fazla sorununun ortaya çıkmasına sebebiyet vereceği anlaşılmıştır.

Kanun koyuculuk, sağlıkta şiddeti azaltmayacak yasal düzenlemeler yapmakla olmaz!

Kanun koyuculuk, kanun değişikliğini, yanlış yasal düzenleme içerisinde yapmakla olmaz!

Kanun koyuculuk, mesleki deneyim ve yeterliliği belli olmayan bir Kurul ihdas etmekle olmaz!

Kanun koyuculuk, sağlık çalışanları hakkında açılacak ceza yargılamasındaki, adli yargılamadaki ve idari yargıdaki davaların sonuca bağlanmasını geciktiren yasal düzenlemeler ihdas etmekle olmaz!

Kanun koyuculuk, “sahanın nabzını tutmadan, uygulamanın sorunlarını görmeden, çözüm odaklı düşünmeden, dertlere derman olma hedefi ile hareket etmeden, “dostlar alışverişte görsün” zihniyetinden sıyrılmadan olmaz!”

Yorumlar (0)
23
açık
Günün Anketi Tümü
Açık alanlarda maske kullanımı ve HES kodu sorgulamasının kaldırılmasını doğru buluyor musunuz?
Açık alanlarda maske kullanımı ve HES kodu sorgulamasının kaldırılmasını doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
İmsak 03:34
Güneş 05:32
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31